آموزش Spark

محتوای آموزشی:

1- قسمت اول – مقدمات و transformations ها در اسپارک

2- قسمت دوم- انواع action در اسپارک

3- قسمت سوم- نصب اسپارک و حل یک تمرین ساده

4-قسمت چهارم- -ایجاد دیتا فریم و کار با ستون ها -tutorial 2- لینک ریپازیتوری

5- قسمت پنجم-مقادیر Miss شده-tutorial 3 – مدیریت Missing values

6- قسمت ششم- فیلتر ها – tutorial 4 – فیلترها

6- قسمت هفتم – کریش نایک – tutorial 5 – اموزش Groupby , agregate –

7-قسمت هشتم – کریش نایک – tutorial 6 – معرفیpyspark Mlib –

8- قسمت نهم ( بلاگ ) – کریش نایک – tutorial 26 – رگرسیون خطی –

9- قسمت دهم(بلاگ)- کریش نایک – tutorial 7 -معرفی databricks

10- قسمت یازدهم (بلاگ)- کریش نایک – tutorial 8 -موضوع multiple linear regression اجرا شده در data bricks – حل مسئله پیش بینی انعام رستوران-

11- مرور همه موارد در گیت هاب Strumer

12- جلسه 5 خاتم (لینک)

13-جلسه ششم (لینک)

14- جلسه هفتم (لینک)

15- حل تمرین hadoop – مسافران پرواز (پیش نویس)

16- جلسه هشتم (لینک)