موارد مورد مهم در ML

1- روش PCA در کاهش ابعاد – دیتا سرطان سینه- ویدئو 15 دقیقه – (تسک : بلاگ linkedin – و git )

2- انتخاب بهترین مدل با Cross Validation –ویدئو 15 دقیقه– ( — بلاگ—- git– )

3- Confusion Matrix – ویدئو 25 دقیقه – (— بلاگ (اهمیت شاخص دقت مدل)- —LinkedIn )

4- precision- Recall- F1-Score – ویدئو 9 دقیقه – (تسک : بلاگ – LinkedIn)

5- grid Search CV – انتخاب هایپر پارامتر- ویدئو18 دقیقه – (تسک : بلاگ – git – LinkedIn – ویدئو)