آموزش Data Base

SQL

1- قسمت اول -مقدمات و نصب my SQL

2- قسمت دوم – حل 20 تمرین اولیه SQL

3- قسمت سوم –

Oracle

1- بخش 1 – آموزش اوراکل – تا اسلاید 20

2- بخش 2 – آموزش اوراکل – تا اسلاید 40

3- بخش 3 – آموزش اوراکل – تا اسلاید 60- تا سر data independence

4- بخش 4 – آموزش اوراکل – تا اسلاید 80

5- بخش 5 – آموزش اوراکل تا اسلاید 130

6- بخش 6- آموزش اوراکل تا اسلاید 161