آمار Coursera

هفته اول- مقدمات و چند تعریف- میانگین و میانه

هفته دوم – در مورد احتمالات- قانون بیز و …

هفته سوم – توزیع نرمال- قوانین Empirical- دیتای استاندارد شده- خطای نمونه گیری- قضیه حد مرکزی

هفته چهارم – رگرسیون- ضریب همبستگی-

هفته پنجم –

  • هفته پنجم: (در حال تکمیل)
  • هفته ششم: (در حال تکمیل)
  • هفته هفتم: (در حال تکمیل)
  • هفته آخر: (در حال تکمیل)
  • یادداشت کلاس خاتم (پیش نویس)