تخمین قیمت خانه با 81 فیچر

1- قسمت اول- بلاگ -موضوع: تحلیل اولیه داده ها – گیت هاب

2- قسمت دوم – بلاگ – موضوع: ادامه تحلیل اولیه و EDA- لینک به گیت هاب

3-قسمت سوم – بلاگ – feature engineering – لینک به گیت هاب

4- قسمت چهارم – بلاگ – scaling_feature – لینک گیت هاب

5- قسمت پنجم- بلاگ – Feature Selection – لینک گیت هاب –

6-قسمت ششم – بلاگ – اجرای ناکام الگوریتم کریش- لینک گیت هاب

7- قسمت هفتم – بلاگ – حل مسئله کگل به روش ساده تر – لینک گیت هاب