چانه بزن ‌

معتقدم برای بدست آوردن ناگزیر از چانه زدن ایم. در موارد بسیاری تجربه کرده ام که باید چیزی را طلب کنیم و پیگیر باشیم تا بدست بیاید. شاید شنیده باشید که حق گرفتنی است و نه دادنی. برای مثال جهت دعوت به مصاحبه کاری بار […]

Read more

اهمیت درست انجام دادن کار های کوچک

“نیاز نیست انسان به دنبال کار های بزرگ برود . اگر همان وظایف در ظاهر کوچکت را بدرستی انجام دهی ، خود به خود کار های بزرگ در برابرت قرار میگیرد و به تدریج توفیق  انجام کارهای بزرگ تر را بدست می آوری و پله […]

Read more

مرگ از نگاه مولانا

در درس 78 از کتاب 365 روز با مولانا و در قسمت تفسیر آن به قل دکتر الهی قمشه ای چنین می خوانیم : “آدمیان را  ترس های موهومی است چون گور و فشار قبر. زیرا گمان می دارند که روح آدمی پس از مرگ […]

Read more