4- درخت تصمیم- جنکل تصادفی

درخت تصمیم یا Decision tree یکی از روش‌های Supervised Learning است. برای توضیح این روش در ادامه از مثال شرایط لازم برای موج سواری استفاده می‌کنیم. این مسئله به روشهای دیگری نیز حل میشود.