در مورد P-value

لینک ویدئو

کلید space در کیبورد لبتاب را در نظر بگیرد. اکثر تماس دست ما دربازه وسط می باشد. چیزی مانند شکل زیر

زمانی که p1=0.01 باشد، یعنی اگر صد نمونه(تاچ کلید space) انتخاب کنیم(صد بار شانسمان را امتحان کنیم) تعداد دفعاتی که عدد انتخاب شده در بازه میانی باشد، یک بار خواهد بود.

زمانی که p=0.8 باشد، از میان 100 بار آزمایش ، 80 دفعه عدد انتخاب شده در بازه میانی (وسط کلید space) خواهد بود.

P value= it is the probability for the H0 (null hypothesis ) to be true

H0 معادل null hypothesis است.

Null hypothesis= treats every thing same or equal یعنی فرض اینکه همه شرایط و محیط در حالت معمول و ایده آل باشد. برای مثال اگر فرضH0 صحیح باشد، با پرتاب 1000 باره سکه انتظار داریم، 500 بار شیر و 500 بار خط بیاید.

H0= the coin is fair فرض سالم بودن سکه –

H1=the coin is not fair فرض ناسالم بودن سکه –

برای مثال اگر از 100 بار پرتاب، 60 درصد پرتابها شیرباشد، یعنی coin is not fair و این یعنی فرض ho غلط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.