فهرست دروس آمار

پلی لیست از یوتیوب- لینک

جلسه 44- بلاگ- -watch this video …

جلسه 43- بلاگ- در مورد آمار کامل در 6 ساعت

جلسه 42- بلاگ- در مورد how to calculate p value in hypothesis testing

جلسه 41- بلاگ- در موردday7

جلسه 40- بلاگ- در موردday6

جلسه 39- بلاگ- در موردday5

جلسه 38- بلاگ- در موردday4

جلسه 37- بلاگ- در موردday3

جلسه 36- بلاگ- در موردday2

جلسه 35- بلاگ- در مورد day1

جلسه 34- بلاگ- در مورد why use stats every where

جلسه 33- بلاگ- در مورد covariance-pearson-correlation

جلسه 32- بلاگ- در مورد why sample variance divided by n-1

جلسه 31- بلاگ- در مورد permutation and combination

جلسه 30- بلاگ- در مورد all important topics …

جلسه 29- بلاگ- در مورد how to perform hypothesis…

جلسه 28- بلاگ- در مورد power law distribution and its application

جلسه 27- بلاگ- در مورد zscore and its application

جلسه 26- بلاگ- در مورد weather we should reduce false positive

جلسه 25- ویدئو– در مورد different types of sampling فروردین 25 –

 • یکی از سوالات مصاحبه این است که انواع روش های نمونه گیری چه هستند.
 • مثال معروف رای گیری و پیش بینی نتایج آن.
 • در این مثال از نقاط مختلف جامعه نمونه گیری میکنند و بدین طریق سعی میشود که نتایج رای گیری پیش بینی شود. که به آن روش رندوم میگویند.

1- random sampling technique
2- stratified Sampling technique
3- systematically Sampling technique
4-cluster sampling technique

جلسه 24- در مورد-مدیریت outlier- بیست فروردین 402

تکنیک 5 number summary :

در این تکنیک این 5 مورد را باید بدست بیاوریم:

 • minimum : که مشخصا مینیومم دادهاست.
 • 25% یا Q1:ز فرمول آن به شرح زیر است:
  • داده های زیر را در نظر بگیرید:
  • 1-2-3-4-5-5-6-7-8-9-9-10

یعنی برای مثال اگر تعداد داده ها 13 مورد باشد، حاصل عبارت فوق 3.5 خواهد بود. بنابراین در رشته بالا عدد 3 بعنوان عدد 25 % میتواند در نظر گرفته شود.

 • median: میانه: یعنی نصف داده ها از آن کوچکتر هستند. به آن 50% هم گویند
 • 75% یاQ3: برای محاسبه مقدار مربوطه عدد 75 را بر 100 تقسیم کرده و در تعداد داده ها (نه بعلاوه یک) ضرب میکنیم. که جواب آن برابر با 9.75 است. که در داده های مثال ما عدد 9 (دهمین داده ) بعنوان شاخص 75 % در نظر گرفته میشود.
 • max: که مشخصا ماکزیمم داده هاست.

با دانستن این 5 مورد خیلی کارا میشه کرد.

IQR به معنای Interquartile range است و مقدار آن برابر با تفاضل Q3-Q1 است. که در مثال ما 9-3 برابر با 6 خواهد بود.

در ادامه در مورد Outlier صحبت میشود. برای تعیین outlier یک lower bracket و یک higher bracket باید محاسبه شود. حال مقادیر خارج از این بازه را outlier میگوییم.

نحوه محاسبه lower bracket:

در مثال ما L.B برابر با منفی 6 و H.B برابر با 18 خواهد بود.

جلسه 23- ویدئو– در مورد سوالات آمار در مصاحبه کاری -بخش 3– بیست فروردین 402

فرض کنید در مورد صندوق های انتخابات و نحوه نمونه برداری از آن از شما سوال شود(برای پیش بینی نتیجه کل آرا)

سوال: انوع روش ها نمونه برداری آماری چه هستند؟

جلسه 22- بلاگ– در مورد-توزیع برنولی-mean- variance- شانزده فروردین 402

جلسه 21- بلاگ– در مورد- confidence intervals- part1

جلسه 20- بلاگ– 7 فروردین 402 -در مورد سوالات آمار در مصاحبه کاری -بخش 2

جلسه 19- بلاگ– 7 فروردین 402- در مورد سوالات آمار در مصاحبه کاری -بخش 1

جلسه 18- بلاگ-6 فروردین402 – در مورد right skewed and left skewed

جلسه 17-بلاگ-5 فروردین 402- در موردpvalue-

جلسه 16- بلاگ-4 فروردین 402- در مورد standardization vs normalization

جلسه 15- بلاگ-3 فروردین 402- در مورد پیدا کردن outlier با z-score

جلسه 14- بلاگ-2 فروردین 402- در مورد ضریب همبستگی spearman rank

جلسه 13- بلاگ– 1 فروردین 402- در مورد ضریب همبستگی پیرسون

جلسه 12- بلاگ-29 اسفند 401- در مورد نامتساوی چبی شف

جلسه 11- بلاگ-29اسفند 401- در مورد central limit theorem

جلسه 10- بلاگ– 28 اسفند 401- در مورد توزیع نرمال و گوسی

جلسه 9 – بلاگ – 28 اسفند 401- در مورد random variable- انواع آن و اهمیت آن

جلسه 8 – بلاگ – 27 اسفند 401- در مورد نماد جمعیت کل و نماد نمونه

جلسه 7 – بلاگ – 27 اسفند 401 – در مورد mean و median و mode

جلسه 6- بلاگ – 27 اسفند 401 – کواریانس در آمار

جلسه 5 – بلاگ – 27 اسفند 401- log normal distribution – استانداردسازی داده ها

جلسه 4 – بلاگ – 25 اسفند 401- توزیع گاوسی+ قوانین empirical –

جلسه 3- بلاگ– 25 اسفند 401 – در مورد میانگین کل . میانگین نمونه-

جلسه 2 – لینک – 25 اسفند 401 – در مورد دوع کلی آمار- توصیفی و استنباطی

جلسه 1- لینک– 25 اسفند 401 – در مورد نقشه راه یادگیری آمار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.