جلسه 12 – Chebyshev inequality

ویدئو- لینک

از این نامتساوی زمانی استفاده میشود که الگوی توزیع داده های ما ، الگوی گوسی یا نرمال نباشند.

Chebyshev’s inequality is a theory describing the maximum number of extreme values in a probability distribution.

It states that no more than a certain percentage of values ( 1 / k 2 ) will be beyond a given distance ( standard deviations) from the distribution’s average

میگوید، مقدار دیتای قرار گرفته در بازه یک انحراف استاندارد حداکثر برابر با ( یک بر روی k 2 ) خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.