جلسه 10 – توزیع نرمال و گوسی

اگر نمونه یا sample را انتخاب کنیم، رفتار آنها از توزیع گوسیGD تبعیت میکنند.

قانون امپریکال

1- 68 درصد داده های نمونه انتخاب شده از جامعه کل در (بازه اول sd) قرار میگیرند. بازه اول SD به شرح زیر است:

2- 95 درصد آنها در بازه دوم standard deviation قرار میگیرند. یا اگر یک نمونه رندوم انتخاب شود به احتمال 95 درصد در بازه دوم SD قرار میگیرند.

3- 99.7 درصد داده های رندوم در بازه سوم sd قرار میگیرند. فاصله خطوط عمودی از یکدیگر یک انحراف معیار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.