جلسه 6 – کواریانس

آدرس ویدئو – لینک

فرض کنیم که دو پارامتر سایز و قیمت داریم.

سوال- ایا میتوان رابطه ای بین size و price پیدا کرد؟

– کواریانس چیزی است که به ما کمک میکند این رابطه را پیدا کنیم. فرمول آن:

این فرمول شباهتی به مقدار واریانس(جلسه 4) دارد:

حال اگر بررسی کنیم میبینیم که اگر x زیاد شود، y نیز زیاد میشود واین یعنی cov مثبت بوده و

اگر x کم شود، y زیاد شود ، یعنی cov منفی بوده:

بررسی چرایی مثبت یا منفی بودن covariance:

با توجه به شکل بالا و فرمول زیر:

در مورد x1 ، حاصل پرانز اول و دوم هر دو عددی مثبت میشود. زیرا مقادیر x1 و y1 هر دو از مقدار میانگین بزرگتر هستند و این باعث مثبت شدن هر دو پرانتز و در نتیجه مثبت شدن کل عبارت میشود.

در مورد x2 : — > این بار هر دو پرانتز منفی میشود و در نتیجه ضرب دو عبارت منفی، مثبت میشود و این یعنی کل covariance مثبت میشود.

حال برای منفی بودن covariance شکل زیر را داریم. در این شکل مقدارcov همیشه منفی میشود:

شاخص کواریانس مثبت یا منفی بودن (وابستگی x و Y) را به ما میگوید . اما صحبتی در مودر مقدار نمیکند. شاخصی که در مورد مقدار صحبت میکند Pearson correlation coefficient است که در مبحث بعدی در مورد آن صحبت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.