جلسه 2 آمار –

لینک ویدئو- لینک

دو نوع آمار داریم : 1- descriptive , ,و 2- inferential stats

descriptive

analysing data in form of numbers and graphs

bar plot- pie chart- -pdf- cdf-

visualization

gaussian distribution

measure of center tendency تمایل به مرکز-

mean – meadian -mode

measure of variance – انحراف

inferential

به معنای استنباطی میباشد. مثال : فرض کنید یک جمعیت 7 میلیونی داریم . نمتوان از تک تک آنها سوال کرد که به جه کسی رای داده اند. باید نمونه گیری کنیم. مثلا نمونه های 100 نفری یا 10 نفری و …. اگر رفتار را در نمونه های کوچک بررسی و اندازه گیری کنیم، میتوان آن را به کل جمعیت تعمیم داد. به این استنباط یا inferential گویند.

تستهای مختلفی داریم:

z-test

t-test

خلاصه:

اگر دیتا کم باشد که میتوان کل آن را تحلیل کرد و میگوییم از نوع descriptive هستیم .

اگردیتا زیاد باشد به نحوی که نتوان کل آن را ارزیابی کرد، از متدهای نمونه گیری و تست های مختلف استفاه میکنیم و گوییم که از نوع inferential داریم استفاده میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.