قسمت ششم- حل مسئله کگل و ثبت آن

برای انتخاب فیچر از دستورات زیر استفاده میکنیم:

from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.feature_selection import SelectFromModel

کد نوشته شده در گیتهاب کریش نایک برای مهندسی فیچرها به پارامتر house price وابسته است. بنابر این در هنگام حل مسئله کگل ، برای تمیز کردن دیتای test که ستون price در آن وجود ندارد به چالش برخوردم. بنابر این در (نوشته بعدی ) به روش دیگر مسئله قیمت خانه با 81 فیچر را حل خواهیم کرد.

منابع:

1- گیت هاب

2- ویدئو کریش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.