بخش 6 آموزش اوراکل

از اسلاید 130 به بعد

alternate key

برای مثال سه مورد StudID, Roll No, Email هر سه این قابلیت را دارند که primary key باشند. اما چون student ID بعنوان primary key است، سایر موارد به عنوان alternate key شناخته میشوند.

candidate key

ویژگی های candidate key

مثال.

Candidate key Example: In the given table Stud ID, Roll No, and email are candidate keys which help us to uniquely identify the student record in the table.

foreign Key

باعث ایجاد رابطه بین دو جدول میشود.

مثال:

ادغام دو جدول بالا:

تفاوت primary وForeignkey

موارد مهم در فرآیند SQL:

indexing

join

join inner

,

,

تا اسلاید 161

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.