2- آموزش اوراکل

بخش اول آموزش دیتابیس اوراکل

ازاسلاید 20 تا 40

چند نکته در مورد تفاوت SQL و NoSql

پایگاه های داده SQL پایگاه های داده مبتنی بر جدول هستند در حالی که پایگاه های داده NoSQL می توانند مبتنی بر سند، جفت های کلید-مقدار یا key values، باشند.

پایگاه های داده SQL به صورت عمودی مقیاس پذیر هستند در حالی که پایگاه های داده NoSQL به صورت افقی مقیاس پذیر هستند.


پایگاه های داده SQL دارای یک طرح از پیش تعریف شده هستند در حالی که پایگاه های داده NoSQL از طرح های پویا برای داده های بدون ساختار استفاده می کنند.

SQL برای عملکرد بهتر به سخت افزار DB تخصصی نیاز دارد در حالی که NoSQL از سخت افزار کالا استفاده می کند.

مدیر پایگاه داده (DBA)

مدیر پایگاه داده (DBA) تکنسین اطلاعاتی است که مسئول هدایت یا انجام تمام فعالیت‌های مربوط به حفظ یک محیط پایگاه داده موفق است.

چند نکته :

 • هر کاربر و اندیوزر یک ویو ثابت از داده ها داشته باشد.
 • ما در دیتا بیس همزمانی داریم.
 • اهم کار دیتا بیس همزمانی و هندل کردن حمله هزاران کاربر همزمان است.
 • read consistency چیست؟
  • اگر کاربری فیلدی را از 2 به 3 تغییر دهد و ثبت نکند یا اصطلاحا کامیت نکند، دیتا بیست میگه شما 2 را به 3 تغییر دادی، باید ظرفی رابعنوان تمپ در نظر بگیرد و اسم آن را Undo بذارد. 2 را فعلا در آن بگذارد. حال 2 به 3 تبدیل شده، اما هنوز باید به کاربران دیگر فعلا 2 را نشان بدهد. چون هنوز تایید نشده. این موضوع را read consistency گوییم.
 • DCLیا Data control Language دو تا زیرمجموع دارد:
  • گرنت و ریوک.
  • حق تغییر دادن را به کسی میدهیم. مثلا علی میتواند select کند اما نمیتواند delete کند.
 • DML یا Data manipulation language :

لینک به چند موضوع :

اسلاید 30

OLTP
Bi
OLAP
Star schema
AWS
microsoft Azure
Cloud Provider

ویژگی های DMS

Characteristics of Database Management System

 • Provides security and removes redundancy
 • Self-describing nature of a database system
 • Insulation between programs and data abstraction
 • Support of multiple views of the data
 • Sharing of data and multiuser transaction processing
 • Database Management Software allows entities and relations among them to form tables.
 • It follows the ACID concept ( Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability).
 • DBMS supports multi-user environment that allows users to access and manipulate data in parallel.

تا اسلاید 34

معماری یا ساختار دیتا در فضای مجازی

انواع ساختار دیتا بیس:

 • One Tier Architecture (Single Tier Architecture)
 • Two Tier Architecture
 • Three Tier Architecture

1-Tier Architecture

1Tier Architecture in DBMS is the simplest architecture of Database in which the client, server, and Database all reside on the same machine.

A simple one tier architecture example would be anytime you install a Database in your system and access it to practice SQL queries.

But such architecture is rarely used in production.

2-Tier Architecture

2 Tier Architecture in DBMS is a Database architecture where the presentation layer runs on a client (PC, Mobile, Tablet, etc.), and data is stored on a server called the second tier.

Two tier architecture provides added security to the DBMS as it is not exposed to the end-user directly. It also provides direct and faster communication.

3-Tier Architecture

3 Tier Architecture in DBMS is the most popular client server architecture in DBMS in which the development and maintenance of functional processes, logic, data access, data storage, and user interface is done independently as separate modules. Three Tier architecture contains a presentation layer, an application layer, and a database server.

مدل رابطه ای:

What is Relational Model

Relational Model (RM) represents the database as a collection of relations.      A relation is nothing but a table of values. Every row in the table represents a collection of related data values. These rows in the table denote a real-world entity or relationship.

مثال از دیتا بیس های معروف:

اسلاید 40 تا 60:

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در SQL

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.