کتاب ” آیین سخنرانی” دیل کارنگی

این کتاب را در شهریور سال 93 خریدم و اخیرا فرصتی دست داد تا دوباره  آن را مرور کنم.

از موضوع کتاب مشخص است که می خواهد در مورد سخنرانی و نکات آن حرف هایی بزند. اما همیشه در کتاب هایی که خوانده ام نکاتی دریافته ام که به موضوع کتاب مربوط نبوده و این برایم جالب است. به عبارت دیگر نکات بیان شده در یک کتاب را  گاهی می توان با شرایط زندگی خود تطبیق داد.

در ادامه گزیده هایی از این کتاب را آورده ام…

ادامه خواندن کتاب ” آیین سخنرانی” دیل کارنگی