غزل 1 حافظ- که عشق آسان نمود اول

با وبلاگ نویسی انگیزه ام برای انجام کارهای سریالی بیشتر می شود. تصمیم گرفتم این بار تصمیمم برای حافظ خوانی را با وبلاگ نویسی عملی کنم.

غزل 1 حافظ- که عشق آسان نمود اول

ادامه خواندن غزل 1 حافظ- که عشق آسان نمود اول