طلبکاری مبارک جنبشی است

شعر زیر رو وقتی خوندم خیلی به دلم نشست و گفتم اینجا بنویسمش که هر چند وقت یکبار مرورش کنم.   گر یکی موری سلیمانی بجست منگر اندر جستن او سست سست   تو به هر حالی که باشی می طلب آب می جو دائما […]

Read more

مرگ از نگاه مولانا

در درس 78 از کتاب 365 روز با مولانا و در قسمت تفسیر آن به قل دکتر الهی قمشه ای چنین می خوانیم : “آدمیان را  ترس های موهومی است چون گور و فشار قبر. زیرا گمان می دارند که روح آدمی پس از مرگ […]

Read more