غزل 4 حافظ- به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

بیتی در این غزل هست که می گوید :

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر 

به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 

ادامه خواندن غزل 4 حافظ- به بند و دام نگیرند مرغ دانا را