سه شوق برای زندگی

سعادت آشنایی با دکتر الهی قمشه ای عزیز را بنده ، با شنیدن سخنرانیهایش بدست آوردم و به مرور و طی فرایندی که به نوعی یادگیری کریستالی  بود به سمت کتابهایش جذب شدم. ایشان مجموعه کتابهایی برای جوانان و نوجوانان دارند که شامل چند کتاب است از […]

Read more