اهمیت درست انجام دادن کار های کوچک

“نیاز نیست انسان به دنبال کار های بزرگ برود . اگر همان وظایف در ظاهر کوچکت را بدرستی انجام دهی ، خود به خود کار های بزرگ در برابرت قرار میگیرد و به تدریج توفیق  انجام کارهای بزرگ تر را بدست می آوری و پله […]

Read more