نظریه نسبیت در رابطه با معشوق

در میان انبوه نوشته هایی که روزانه می خوانده ام امروز این حرف از اینشتین را اینجا می نویسم تا دیگران نیز چون من از آن لذت ببرند.

“یک ساعت با کسی که عاشق او هستید ، به نظر یک دقیقه می رسد، این است مفهوم نظریه نسبیت”

و در ادامه چند جمله کوتاه دیگر…

ادامه خواندن نظریه نسبیت در رابطه با معشوق