نا امیدی از زبان محمدرضا شعبانعلی

همیشه احساس میکنم تجربه نا امیدی ، انسانی ترین تجربه دنیاست.

امید رو خیلی ها تجربه می کنند اما نا امیدی یعنی اینکه من رویایی در سر دارم و اکنون با ان فاصله دارم. مهم اینه که این تجربه پایدار نباشه.

امید دارم

به آینده ای که در پیش رو است امید دارم.

با وجود تمام بی نظمی ها  و اتفاقات ناگوار و همه ی حرف های ناامید کننده از اطرافیان ، به آینده امید دارم.

… تنها  به برتری زیبایی بر زشتی ایمان دارم.

و می دانم که شکوفه ها روزی گل خواهند کرد.

اگر چه زمستان سرد و جانکاهی را گذرانده باشند.

اگر چه سرمای زیادی را تحمل کرده باشند و این سرما تا مغز استخوانشان فرو رفته باشد.

بهار خواهد آمد و شکوفه ها گل خواهند کرد و بلبل بر سر شاخسار نغمه سر خواهد داد و دختران دست در دست پسران در سبزه زاران رقصان خواهند بود و آنچه را که خالقشان خواسته بود  را زندگی خواهند کرد

آن روز نزدیک است.

بهار نزدیک است.

اگر چه امروز سرد است ،

به حال خوب پیش رو امید دارم.

 

جبر و اختیار

امروز متنی رو خوندم که به نظرم جالب بود .
اینجا می نویسمش تا با نگاهی زیبا تر به جبر واختیار به زندگی ام ادامه بدم:

عارفی را پرسیدند
زندگی به “جبر” است یا به ” اختیار”؟
گفت: امروز را به “اختیار” است
تا چه بکارم…
اما فردا به “جبر” است
چرا که به “اجبار” باید درو کنم
هر آنچه را که دیروز به ”اختیار” کاشته ام

نازنین دانشور.

به هر حال هر دانستنی و هر نوعی از آگاهی با خود مسئولیت هایی به همراه دارد.

نمی توانم به خودم دروغ بگویم و نمی توانم انکار کنم که می دانم که خانم نازنین دانشور ۱۲ سال برای دیگران کار کرده و اکنون صاحب کسب و کار خودش است.