راه رهایی از خمودگی

در میان همه ی  تردید هایی که روزانه در برابر خود میبینیم، میتوان نشانه هایی از اطمینان یافت و صفحه زندگی را با قدم هایی استوار تر پیمود.

حرکت که کنی ، تردید ها به تدریج رنگ می بازند، و چهره های افسرده و غمگین به صورت های شاد و لبخندان تغییر میکنند.

جایی خوانده بودم:

” عمل بر انگیزه تقدم دارد…”

صبر چیست؟

کوک و سرمست از اینکه در کتاب “هنر همچو درمان آلن دو باتن”چنین خوانده ام:

هیچ هیجانی در صبوری نیست. 
 
صبر در واقع ظرفیت انجام کار ،بدون هیجان زدگی است. 
 
به تاخیر انداختن لذت است.
 
ماندن در کنار چیزی است که کسالت بار یا ملال آور است.
 
  
 
اما آبشار صرفا تجمع قطره هاست:
پاداش تکرار.
 
 

گریز از آتش و ترش و خام ماندن

به بهانه بیت زیر از مولانا می خواستم مقداری بنویسم:

تا ز آتش می گریزی ترش و خامی چون خمیر *** گر هزاران یار و دلبر میگزینی سود نیست

 

ادامه خواندن گریز از آتش و ترش و خام ماندن