غزل 7 – حافظ

امشب غزل هفتم از حافظ را مرور می کنم : صوفی بیا که آینه صافیست جام را – تا بنگری صفای می لعل فام را راز درون پرده ز رندان مست پرس – کاین حال نیست زاهد عالی مقام را وقتی  به واژه مستی و مست بودن […]

Read more

غزل 6 حافظ –

در این غزل به مواردی اشاره می شود که اندکی در مورد هر یک می نویسم: در جایی می گوید ” که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را”  یادمان باشد زمانی که به نوعی از توانایی در یک زمینه خاص رسیدیم ، آن گونه […]

Read more