غزل 1 حافظ- که عشق آسان نمود اول

با وبلاگ نویسی انگیزه ام برای انجام کارهای سریالی بیشتر می شود. تصمیم گرفتم این بار تصمیمم برای حافظ خوانی را با وبلاگ نویسی عملی کنم.

غزل 1 حافظ- که عشق آسان نمود اول

ادامه خواندن غزل 1 حافظ- که عشق آسان نمود اول

غزل 4 حافظ- به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

بیتی در این غزل هست که می گوید :

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر 

به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 

ادامه خواندن غزل 4 حافظ- به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

غزل 5 حافظ – ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

بیت سوم این غزل ارزش بازنویسی دارد:
ده روز مهر گردون افسانه است و افسون—– نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

ادامه خواندن غزل 5 حافظ – ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

غزل 8 -با دلارامی مرا خاطر خوشست

امشب دو بیت بیشتر از حافظ نخواهم نوشت که خود یک دنیا معنی و مفهوم دارند:

با دلارامی مرا خاطر خوش است *** کز دلم یکباره برد آرام را

ننگرد دیگر بسرو اندر چمن *** هر که دید آن سرو سیم اندام را