فصل سوم hands on

در فصل یک بیان کردیم که رایج ترین روش های آموزش supervised از نوع regression (مقادیر پیش بینی کننده) و classification یا predicting classes هستند. در فصل دوم به بررسی مثال پیش بینی قیمت خانه با استفاده از روش رگرسیون پرداختیم. در این فصل روش classification را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

ادامه خواندن “فصل سوم hands on”