جلسه 3- در مورد جمعیت کل و نمونه

لینک ویدئو- لینک

در این جلسه در مورد موارد زیر صحبت میکنیم: در مورد population و population mean در مورد sample و sample meam

در مورد random variable که در دونوع زیر هستند (در ویدئو بعدی صحبت میشود):

  • discrete random variable
  • continuous random variable

همچنین اندازه گیری median و mode که به آن measure of central tendency گویند.

میانگین:

به سادگی برابر جمع کل تقسیم بر تعداد است.

sample :

اگر تعداد جامعه زیاد باشد، برای مثال 1 میلیون نفر، جمع کل قدهای افراد جامعه و تقسیم بر تعداد آنها، امری زمانبر و پرهزینه است. اینجاست که از sample یا نمونه استفاده میشود.

مثال: اگر از جامعه یک میلیون نفری، 1000 نفر را انتخاب کنیم، و میانگین قد آنها را بگیریم به آن x bar گوییم:

population mean یا میانگین کل که با میو نمایش داده میشود. در فرومول زیرm برابر با یک میلیون (جمعیت کل) است.

نکته:

زمانی که تعداد نمونه بیشتر شود، میانگین نمونه به سمت میانگین کل میل خواهد کرد و با آن برابر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.