آمار -کریش- نقشه راه

ویدئو اول- لینک – 25 اسفند – 401 –

سه سطح داریم:

1- بیسیک 2- متوسط – 3- پیشرفته

 • بیسیک:
  • اصطلاحات
  • variables
  • random variables
  • population- sample- population mean- sample mean
  • population distribution – sample distribution – sampling distribution
  • mean – median- mode
  • range
  • measure of dispersion
  • variance
  • standard deviation
  • gaussian / normal distribution
 • متوسط
  • standard normal distribution
  • z score
  • probability density function
  • cumulative distribution function
  • hypothesis testing
  • many different plotting graphs
  • kernel density estimation
  • central limit theorem
  • skewness of data
  • covariance
  • Pearson correlation coefficient
  • spearman rank correlation
  • hypothesis testing
 • پیشرفته
  • Q-Q plot
  • Chebyshev’s inequality
  • discrete and continuous distribution
  • Bernoulli and binomial distribution
  • log normal distribution
  • power law distribution
  • box cox transform Poisson distribution
  • application of non gaussian distribution

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.