تمرین کوئری نویسی

در این نوشته چند مثال از نوشتن کوئری آورده شده است:

پیدا کردن مقدار Null

تمرین 22: از دیتا بیس sys انتخاب sys_config هایی که مقدار value آن null باشد.

تمرین 23: از دیتا بیس sys انتخاب sys_config هایی که مقدار value آن null نباشد.

تا دقیقه 1:44:17

تمرین 24 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و منظم شده بر اساس تعداد جمعیت (پیشفرض = ascending) یعنی از کم به زیاد

use world;
select *
FROM CITY
order by Population 

تمرین 25 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و منظم شده بر اساس تعداد جمعیت (از زیاد به کم)

use world;
select *
FROM CITY
order by Population desc

سورت شدن بر اساس دو پارامتر:

تمرین 26 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و منظم شده بر اساس تعداد جمعیت (بالارونده) و ID (پایین رونده). (یعنی اگر دو شهر جمعیت برابر داشتند، اولویت را با توجه به ID تعیین کن )

use world;
select *
FROM CITY
order by  Population ASC , ID DESC


نکته :

(در My SQL)ممکن است Order By را بر اساس ستونی بنویسیم که انتخاب نشده باشد. در مثال زیر ستون جمعیت انتخاب نشده است اما دسته بندی بر اساس آن انجام میشود:

use world;
select name
FROM CITY
order by Population desc

منظم کردن بر اساس نتیجه یک عبارت ریاضی:

تمرین 27 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و منظم شده بر اساس تعداد جمعیت تقسیم بر ID

use world;
select *
FROM CITY
order by Population/ID

تمرین 28 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و منظم شده بر اساس تعداد جمعیت تقسیم بر ID و این شاخص در خروجی موجود باشد:

use world;
select * , Population/ID as our_index
FROM CITY
order by Population/ID desc

تا دقیقه 1:50:11

LIMIT

تمرین 29 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و محدود به تنها سه مورد:

use world;
select * 
FROM CITY
limit 3

تمرین 30 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و 6 مورد اول را بیخیال شو و 3 مورد از آن به بعد را نمایش بده:

use world;
select * 
FROM CITY
limit 6,3

تمرین 31 : از دیتا بیس world انتخاب همه شهرها و نمایش آن بر اساس آخرین ID به اولین و محدود به 5 مورد آخر

use world;
select * 
FROM CITY
order by ID Desc
limit 5

بخش دوم -Join

زمانی که بخواهیم به چند جدول کوئری بزنیم چه باید کرد؟ در این فصل به این موضوع میپردازیم

تمرین 32:

از دیتابیس world استفاده کرده و با استفاده از دستورjoin شهرها و کشورهایی را انتخاب کنید که countrycode در شهر با code کشور یکی باشد:

use world;
select *
FROM city
join Country
 on city.CountryCode=Country.Code

تمرین 33:

همان تمرین قبلی با این شرط که تنها نام شهرها و کشورها و کدها نمایش داده شود: نکته(اگر یک ستون در دو جدول موجود باشد خطی خواهیم داشت. برای جلوگیری از این خطا باید نام جدول را نیز ذکر کنیم.)

use world;
select city.Name,country.Name,countrycode,code
FROM city
join Country
 on city.CountryCode=Country.Code

تمرین 34:

استفاده از Elias name برای جلوگیری از تکرار کلمات طولانی:

use world;
select *
FROM city ci
join Country co
 on ci.CountryCode=co.Code

تمرین 35 :

در تمارین قبل جدول ها از یک دیتابیس بودند. در این مثال میخواهیم دو جدول از دو دیتابیس را باهم join کنیم.

از دو دیتابیسworld و sakira شهرهایی را انتخاب کنید که id برابر دارند.

نکته: از ستون سمت دیتابیسی که روی آن در حال کوئری زدن هستیم مشخص میشود.(در حال حاضرworld در حالتbold قرار دارد. همچنین میتوان از use wold استفاده کرد.)

select *
FROM city ci
join sakila.city sc
 on ci.ID= sc.city_id

تمرین 36:

تا دقیقه 20- ویدئو دوم

منابع:

1- w3school

2- آموزش SQL نئولرن ++++++

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در SQL

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.