آموزش SQL بخش دوم

در بخش اول آموزش SQL چند کوئری ساده را تمرین کردیم. در این بخش کوئری زدن روی چند جدول شروع میکنیم. برای ترکیب کردن از کلید واژه join یا inner join استفاده میکنیم.

تمرین 1: از دیتابیس world دو جدول کشورها و زبان کشورها را در کنار هم قرار دهید.

use world;
select * 
FROM countrylanguage
در جدول زبان کشورها، کد کشور وجود دارد
use world;
select * 
FROM country
در جدول کشورهای نیز کد کشور وجود دارد

بنابراین میتوان این دو جدول را در بر اساس کد آنها در کنار یکدیگر قرار داد:

use world;
select * 
FROM countrylanguage
join country
ON countrylanguage.CountryCode=country.Code
دو جدول در کنار هم قرار گرفته اند.

تمرین2: با توجه به تمرین قبلی، کشورها و زبان مورد استفاده آنها را در کنار هم قرار دهید.

use world;
select Language , name
FROM countrylanguage
join country
ON countrylanguage.CountryCode=country.Code

نکته:

اگر ستونی بین دو جدول مشترک باشد، میتوانیم با نوشتن نام جدول به SQL بفهمانیم که منظورمان کدامیک است. برای مثال country.code به ستون code در جدول country اشاره دارد و countryLanguage.code به ستون code در جدول countryLanguage.

تا دقیقه 09:20

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در SQL

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.