حل 20 تمرین ساده SQL

تمرین 1: انتخاب همه شهرها از دیتابیس world

use world;
select * from city

تمرین 2: انتخاب شهرهایی با کد کشور برابر با NLD :

use world;
select * from city 
WHERE CountryCode='NLD'

تمرین 3: انتخاب شهرهایی با کد کشور برابر با NLD مرتب شده بر اساس تعداد جمعیت:

نکته : ترتیب موارد ذکر شده در سه مورد قبلی (select و where و order) اهمیت زیادی دارد.

تا دقیقه 48

بررسی بیشتر SELECT

تمرین 4: نمایش نام شهرها و نمایش مقدار جمعیت آنها و جمعیت + 10 نفر

تمرین5: نمایش نام شهرها و نمایش مقدار جمعیت آنها و جمعیت + 10 نفر بعنوان ضریب رشد.

تا دقیقه 59

بررسی بیشتر where

تمرین6: انتخاب همه شهرها با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر

تا دقیقه 01:06:46

تمرین7: انتخاب همه شهرها با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر و کد کشور برابر با AIA

سایر عملگرها نیز قابل استفاده هستند. مانند OR و یا … .

تا دقیقه 01:13:42

عملگر IN

تمرین8: انتخاب همه شهرها که کد آن یکی از موارد (‘AFG’,’NLD’,’DZA’) باشد.

روش ذکر شده در خط 5 نیز قابل استفاده است اما حرفه ای نیست.

تا دقیقه 01:18:04

تمرین9: انتخاب همه شهرها که جمعینت آن بین 1000 تا 5000 باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Population between 1000 and 5000

تا دقیقه 01:21:00

کوئری روی stringها

تمرین 10 : انتخاب شهرهایی که نام آن شهر ها با حرف A شروع شود.

use world;
select *
FROM CITY
where Name LIKE 'A%'

تمرین 11: انتخاب شهرهایی که حرف u در نام آن شهر وجود داشته باشد.

where Name LIKE '%u%'

تمرین 12: انتخاب شهرهایی که حرف y در آخر نام آن شهر باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name LIKE '%y'

تمرین 13: انتخاب شهرهایی که نام آن متشکل از 4 حرف و حرف آخر آن y باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name LIKE '___y'

(که جواب تهی است)

تمرین 14: انتخاب شهرهایی که نام آن متشکل از 6 حرف (5under score) و حرف آخر آن y باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name LIKE '_____y'

تمرین 15: انتخاب شهرهایی که نام آن با A شروع شده باشد یا کد آن با A شروع شده باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name LIKE 'A%' or CountryCode LIKE 'A%'

تا دقیقه : 01:29:02

عملگر REGEXP

خود عبارت مخفف regular expression است. این عملگر هنگام کار با رشته ها استفاده میشود. علاوه بر SQL در زبان های برنامه نویسی دیگر نیز کاربرد دارد.

تمرین 16: (با استفاده از REGEXP) انتخاب شهرهایی که عبارت Barak در نام آن شهر وجود داشته باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name regexp 'Barak'

در regex تعدادی کارکتر معنادار داریم:

^ : به معنای شروع شدن با یک رشته خاص است.

تمرین 17: (با استفاده از REGEXP) انتخاب شهرهایی که نام آن با عبارت Barr شروع شود.

use world;
select *
FROM CITY
where Name regexp '^Barr'

$ : به معنای پایان یافتن با یک رشته خاص است.

تمرین 18: (با استفاده از REGEXP) انتخاب شهرهایی که نام آن با عبارت eda پایان یابد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name regexp 'eda$'

| : pipe به معنای یا

تمرین 19: (با استفاده از REGEXP) انتخاب شهرهایی که در نام آن عبارت bas یا mad وجود داشته باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name regexp 'bas|mad'

[ ]: مشخص کردن هر تعداد کاراکتر که بخواهیم.

تمرین 20 : (با استفاده از REGEXP) انتخاب شهرهایی که در نام آن حرفX حتما وجود داشته باشد. و اینکه قبل از x یکی از سه حرف uao باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name regexp '[uao]x' 
یا
where Name regexp 'ux|ax|ox' تمرین 20-2: (با استفاده از REGEXP) انتخاب شهرهایی که در نام آن حرفX حتما وجود داشته باشد. و اینکه بعد از x یکی از سه حرف uao باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name regexp 'x[uao]' 
یا
where Name regexp 'xu|xa|xo' 


علامت – : مشخص کردن بازه

تمرین 21 : (با استفاده از REGEXP) انتخاب شهرهایی که در نام آن حرفX حتما وجود داشته باشد. و اینکه بعد از x یکی از حروف abcdefghi باشد.

use world;
select *
FROM CITY
where Name regexp 'x[a-i]'
 

تا دقیقه 1:39:08

منبع:

آموزش SQL نئولرن ++++++

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.