کتاب های ارنست همینگوی

Rate this post

نمی دانم فرصت خواهم کرد یا نه و در میان انبوه کار های روزمره خواهم توانست دمی با کتاب هایی ارنست همینگوی باشم یا نه . امیدوارم.

برف های کلیمانجارو _ خورشید هم طلوع می کند _ زنگ ها برای که به صدا در می ایند _تپه های سبز افریقا _ داشتن و نداشتن _ وداع با اسلحه _ پیرمرد و دریا 

Leave a Reply