نازنین دانشور.

Rate this post

به هر حال هر دانستنی و هر نوعی از آگاهی با خود مسئولیت هایی به همراه دارد.

نمی توانم به خودم دروغ بگویم و نمی توانم انکار کنم که می دانم که خانم نازنین دانشور ۱۲ سال برای دیگران کار کرده و اکنون صاحب کسب و کار خودش است.

Leave a Reply