مرگ از نگاه مولانا

Rate this post

در درس 78 از کتاب 365 روز با مولانا و در قسمت تفسیر آن به قل دکتر الهی قمشه ای چنین می خوانیم :

“آدمیان را  ترس های موهومی است چون گور و فشار قبر. زیرا گمان می دارند که روح آدمی پس از مرگ در همان قالب مرده جسمانی قرار داردو با جسم به گور می رود و همه چیز را درک می کند در حالی که مانند جسم که به اصل خود یعنی خاک باز می گردد ، روح نیز که ا زعالم لا مکان  و لازمان  است به عالم خود می رود.

 

از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری

در گور کجا گنجی چون نور خدا داری          دیوان شمس ”

 

Leave a Reply