غزل 8 -با دلارامی مرا خاطر خوشست

امشب دو بیت بیشتر از حافظ نخواهم نوشت که خود یک دنیا معنی و مفهوم دارند:

با دلارامی مرا خاطر خوش است *** کز دلم یکباره برد آرام را

ننگرد دیگر بسرو اندر چمن *** هر که دید آن سرو سیم اندام را

Leave a Reply