غزل 6 حافظ –

در این غزل به مواردی اشاره می شود که اندکی در مورد هر یک می نویسم:

در جایی می گوید ” که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را” 

یادمان باشد زمانی که به نوعی از توانایی در یک زمینه خاص رسیدیم ، آن گونه نباشد که دیگر خدارا بنده نباشیم. یک مثال کوچک و پیش پا افتاده اینکه اگر خودرو داریم و به تنهایی در حال رانندگی هستیم ، یاد روز هایی که خودرو نداشتیم باشیم و اگر شخصی را دیدیم که منتظر تاکسی بود ، در صورت امکان او را تا جایی برسانیم.

 

حافظ در بیت زیر اشاره به مژه سیاه رنگی دارد و بنظر بیت مناسبی برای نوشتن روی جعبه هدیه ای که می خواهیم به دوستمان بدهیم ، باشد. هرچند نتایج آن ممکن است اندکی دردناک باشد 🙂

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

و بیت آخر اشاره ای به اهمیت سحر خیزی دارد. نمی خواهم در باب سحر خیزی بر مسند وعظ بنشینم و بگویم که سحر خیزی خوب است .اما تا همین قدر می توانم بگویم که روزهایی که سحر خیز نبوده ام ، گویی چیزی را گم کرده بوده ام.

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

آرزوی شادی برای شما

5 (100%) 1 vote

Leave a Reply