غزل 5 حافظ – ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

4 (80%) 1 vote
بیت سوم این غزل ارزش بازنویسی دارد:
ده روز مهر گردون افسانه است و افسون—– نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

که چه خوب میبود اگر همواره مفهوم این بیت را در زندگی مد نظر می داشتیم و هنگام تصمیم گیری های روزانه خود به این مورد توجه می کردیم که ده روز مهر گردون افسانه است و افسون.
و  در بیت های بعدی این غزل چنین میخوانیم :
 
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا
 
که آنان که آسایش دو گیتی را بخواهند به توصیه حافظ باد با دوست و دشمن مروت و مدارا داشته باشند .
و توصیه زیبای دیگری که حافظ امشب برایمان دارد بدین شرح است که :
 
 
هنگام تنگ دشتی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی ،  قارون کند گدا را 
 
 
که ای کاش یادم باشد در هنگامی که تنگ دست بودم ، بتوانم معنای عیش و مستی را بدانم و به کار ببرم
و از این کیمیای هستی ،به گنج قارون برسم .
 
 

Leave a Reply