غزل ۷- راز درون پرده ز رندان مست پرس

راز درون پرده ز رندان مست پرس     کاین حال نیست زاهد عالی مقام را.

هر کسی به چیزی علاقه دارد و بعبارتی چیزی او را دلگرم به ادامه زندگی میکند. و حال ممکن است دلگرمی یکی( رند مست ) با دیگری ( زاهد) متفاوت باشد.

یاد این شعر مولانا میافتم : هرکسی را بهر کاری ساختند مهر ان اندر دلش انداختند.

عنقا( سیمرغ) شکار کس نشود دام باز چین      کانجا همیشه باد بدستست دام را.

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو         یعنی طمع مدار وصال مدام را

Leave a Reply