صبر چیست؟

کوک و سرمست از اینکه در کتاب “هنر همچو درمان آلن دو باتن”چنین خوانده ام:

هیچ هیجانی در صبوری نیست. 
 
صبر در واقع ظرفیت انجام کار ،بدون هیجان زدگی است. 
 
به تاخیر انداختن لذت است.
 
ماندن در کنار چیزی است که کسالت بار یا ملال آور است.
 
  
 
اما آبشار صرفا تجمع قطره هاست:
پاداش تکرار.
 
 

Leave a Reply