راه رهایی از خمودگی

Rate this post

در میان همه ی  تردید هایی که روزانه در برابر خود میبینیم، میتوان نشانه هایی از اطمینان یافت و صفحه زندگی را با قدم هایی استوار تر پیمود.

حرکت که کنی ، تردید ها به تدریج رنگ می بازند، و چهره های افسرده و غمگین به صورت های شاد و لبخندان تغییر میکنند.

جایی خوانده بودم:

” عمل بر انگیزه تقدم دارد…”

Leave a Reply