طلبکاری مبارک جنبشی است

شعر زیر رو وقتی خوندم خیلی به دلم نشست و گفتم اینجا بنویسمش که هر چند وقت یکبار مرورش کنم.

 

گر یکی موری سلیمانی بجست

منگر اندر جستن او سست سست

 

تو به هر حالی که باشی می طلب

آب می جو دائما ای خشک لب

 

کان لب خشکت گواهی می دهد

کان در آخر بر سر منبع رود

 

کاین طلبکاری مبارک جنبشی است

این طلب در راه حق مانع کشی است

 

این طلب مفتاح مطلوبات توست

این سپاه نصرت و رایات توست

 

این طلب همچون خروسی در صیاح

می زند نعره که می آید صباح

 

گر چه الت نیستت تو می طلب

نیست آلت حاجت اندر راه رب

 

هر که را بینی طلبکار ای پسر

یار او شو پیش او انداز سر

 

هر که چیزی جست بی شک یافت او

چون به جد اندر طلب بشتافت او

 

چون نهادی در طلب پا ای پسر

یافتی و شد میسر بی خطر

 

هین مباش ای خواجه یک دم بی طلب

تا بیابی هر چه خواهی بی تعب

 

عاقبت جوینده یابنده بود

چون که در خدمت شتابنده بود

 

در طلب چالاک شو وین فتح باب

می طلب و الله اعلم بالسوابپ

 

 

 

Rate this post

Leave a Reply