جبر و اختیار

امروز متنی رو خوندم که به نظرم جالب بود .
اینجا می نویسمش تا با نگاهی زیبا تر به جبر واختیار به زندگی ام ادامه بدم:

عارفی را پرسیدند
زندگی به “جبر” است یا به ” اختیار”؟
گفت: امروز را به “اختیار” است
تا چه بکارم…
اما فردا به “جبر” است
چرا که به “اجبار” باید درو کنم
هر آنچه را که دیروز به ”اختیار” کاشته ام

Leave a Reply