این راه انتهایی دارد…

Rate this post

هر لحظه دید به جاده ی پیش رو  تا منحرف نشدن

امیدی در دل
شوقی و ذوقی.
مسیر در این جاده اگر چه گاهی  زیباست و گاهی ابهام دارد …
اما متوقف نباید شد.
این راه انتهایی دارد.

Leave a Reply