اهمیت درست انجام دادن کار های کوچک

Rate this post

“نیاز نیست انسان به دنبال کار های بزرگ برود . اگر همان وظایف در ظاهر کوچکت را بدرستی انجام دهی ، خود به خود کار های بزرگ در برابرت قرار میگیرد و به تدریج توفیق  انجام کارهای بزرگ تر را بدست می آوری و پله پله رشد خواهی کرد.”

 

 

لینک یک ویدئو از یک دوست که حالم رو خوب کرد.

Leave a Reply