امید دارم

Rate this post

به آینده ای که در پیش رو است امید دارم.

با وجود تمام بی نظمی ها  و اتفاقات ناگوار و همه ی حرف های ناامید کننده از اطرافیان ، به آینده امید دارم.

… تنها  به برتری زیبایی بر زشتی ایمان دارم.

و می دانم که شکوفه ها روزی گل خواهند کرد.

اگر چه زمستان سرد و جانکاهی را گذرانده باشند.

اگر چه سرمای زیادی را تحمل کرده باشند و این سرما تا مغز استخوانشان فرو رفته باشد.

بهار خواهد آمد و شکوفه ها گل خواهند کرد و بلبل بر سر شاخسار نغمه سر خواهد داد و دختران دست در دست پسران در سبزه زاران رقصان خواهند بود و آنچه را که خالقشان خواسته بود  را زندگی خواهند کرد

آن روز نزدیک است.

بهار نزدیک است.

اگر چه امروز سرد است ،

به حال خوب پیش رو امید دارم.

 

Leave a Reply