آدم شاد ، آدم غمگین- از کتاب “در باب جکمت زندگی”

در کتاب “در باب حکمت زندگی اثر آرتور شوپنهاور”   در مورد آدم های شاد و آدم های غمگین اینطور گفته بود :

آدم شاد :

همیشه شاد است و اگر هم اتفاقی بیافتد که بتوان اندکی غمگین بود  ، او آن را استثنا فرض میکند و بدان توجه نمی کند و بدون توجه بدان شاد بودن خود را ادامه می دهد.

آدم غمگین :

همواره به دنبال بهانه هایی برای غمگین بودن ست و اگر هم تعداد زیادی رخداد برای شاد بودن وجود داشته باشد ، همه را نادیده گرفته و در میان انبوه دلیل ها برای شاد بود یک دلیل برای غمگین بودن را پیدا می کند و به آن فکر میکند.

Leave a Reply